თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტის 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის II სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია

„სამედიცინო რეაბილიტაციის როლი დაავადებათა კომპლექსურ მკურნალობაში – შესაძლებლობები და პერსპექტივები“

კონფერენციის პროგრამა

 

3 ნოემბერი

სტუმრების ჩამოფრენა, განთავსება, ვახშამი

4 ნოემბერი 

კონფერენციის დასაწყისი – 10:00 სთ 

პლენარული სხდომა – 10:00-11:30 სთ

 1. მისალმებები – 10 წთ
 2. საქართველოში სარეაბილიტაციო მკურნალობის მოკლე ისტორიული ექსკურსი – 15 წთ (მანანა ტაბიძე)
 3. თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი – მიღწევები და გამოწვევები – 15 წთ (თამარ ჩილინგარიშვილი)
 4. სარეაბილიტაციო მიმართულების სახელმწიფო სტრატეგია საქართველოში – ჯანდაცვის სამინისტრო, კურატორი – 10 წთ
 5. სარეაბილიტაციო მკურნალობის ორგანიზება თანამედროვე მსოფლიოში – 10 წთ (ეკა სანიკიძე)
 6. სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულება რეაბილიტაცია-აბილიტაციის სფეროში – მიღწევები და გამოწვევები – დავით თანანაშვილი, ნანა გულუა, პარტნიორი უნივერსიტეტების წარმომადგენლები (30 წთ)

11:30 -12:00 სთ – ყავის შესვენება

II სექციური მუშაობა  – 12:00-17:00  (14:00-15:00  სადილი)

სექციებად დაყოფა დარგობრივი მიმართულებების მიხედვით

 1. ფსიქო-ნევროლოგიური რეაბილიტაცია-აბილიტაცია  – მოხსენებები და ადგილზე მუშაობა (გამოცდილების გაზიარება) 
 2.   ძვალ-სახსროვანი რეაბილიტაცია – მოხსენებები და მასტერკლასი 
 3. გულ-სისხლძარღვთა და სასუნთქი სისტემის რეაბილიტაცია – მოხსენებები და მასტერკლასი 
 4. რეაბილიტაცია მეტაბოლური დარღვევების და კუჭ-ნაწლავის დაავადებების დროს – მოხსენებები და ადგილზე მუშაობა 
 5. რეაბილიტაცია შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებებისას,  Sexual health/pelvic health – მოხსენებები და მასტერკლასი. 
 6. ონკორეაბილიტაცია – მოხსნებები, ადგილზე მუშაობა 
 7. კვების და მკურნალობის ტრადიციული მეთოდების როლი – მოხსენებები, მასტერკლასი (ნორდიული, ციგუნი, რეფლექსოთერაპია) 

17:00-17:30 – ყავის შესვენება

II პლენარული სხდომა – 17:30 – 19:00 სთ

კონფერენციის შეჯამება, დისკუსია, რეზოლუცია, სერტიფიკატები, საერთო ფოტო

 

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის II საერთაშორისო კონფერენცია, მიძღვნილი თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტის 85-ე წლისთავისადმი

სარეგისტრაციო ფორმა შევსებული სახით გამოგზავნეთ მეილზე: info@balneo.ge

 

აბსტრაქტის/სტატიის  მოთხოვნები

 1. აბსტრაქტი/სტატია იგზავნება ორ ენაზე – ქართულად და ინგლისურად (გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ ინგლისური ტექსტის ხარისხს!);
 2. გვერდის ფორმატი – А4;
 3. აბსტრაქტი მოცულობა – 400 სიტყვა; სტატიის – 2-3 გვერდი;
 4. 5 საკვანძო სიტყვა;
 5. გვერდის ველი ყველა მხრიდან – 2 სმ;
 6. ფონტი ქართული ტექსტი – Sylfaen (ზომა 11), ინგლისური – Times New Roman (ზომა 12);
 7. ინტერვალი – 1 (Single); 
 8. აბზაცი – 0.5 სმ; 
 9. სათაური (Bold, ზომა – 14), ერთი ინტერვალის გამოტოვებით ავტორის სახელი, გვარი, უმაღლესი სასწავლებლის / დაწესებულების დასახელება / სწავლების საფეხური / სამეცნიერო ხარისხი, წოდება (Bold, ზომა 10,)

აბსტრაქტების/მოხსენებების გამოგზავნის ბოლო ვადა 15 ოქტომბერია. მოხსენებები გამოგზავნეთ შემდეგ მეილზე: info@balneo.ge

 

 

Anniversary conference dedicated to the 85th anniversary – November 4, 2023, Tbilisi Balneological Resort

 

The 2nd Scientific-Practical Conference, honoring the 85th anniversary of the resort

“The Role of Medical Rehabilitation in Comprehensive Disease Treatment: Opportunities and Perspectives.”

Conference program

November 3:

Guest arrival, check-in, and dinner.

November 4:

Conference commencement: 10:00 AM

Plenary session: 10:00 AM – 11:30 AM

Welcome and Opening Remarks: 10 minutes

Brief Historical Tour of Rehabilitation Treatment in Georgia by Manana Tabidze: 15 minutes

Achievements and Challenges of Tbilisi Balneological Resort by Tamar Chilingarishvili: 15 minutes

State Strategy of Rehabilitation Direction in Georgia by the Ministry of Health (Curator): 10 minutes

Organization of Rehabilitation Treatment in the Modern World by Eka Sanikidze: 10 minutes

Educational and Scientific-Research Advancements in Rehabilitation-Habilitation by Davit Tananashvili, Nana Gulua, and representatives from partner universities (30 minutes)

Coffee break: 11:30 AM – 12:00 PM

II Sectional Work: 12:00 PM – 5:00 PM (Lunch: 2:00 PM – 3:00 PM)

Participants will be divided into sections based on industry directions:

Psycho-Neurological Rehabilitation-Habilitation – Experience Sharing and Field Work

Bone and Joint Rehabilitation – Reports and Masterclass

Cardiovascular and Respiratory System Rehabilitation – Reports and Masterclass

Rehabilitation in Metabolic Disorders and Gastrointestinal Diseases – Reports and Field Work

Rehabilitation in Diseases of the Urogenital System and Sexual/Pelvic Health – Reports and Masterclass

Oncorehabilitation – Presentations and On-Site Work

The Role of Traditional Nutrition and Treatment Methods – Reports and Masterclass (Nordic, Qigong, Reflexology)

Coffee break: 5:00 PM – 5:30 PM

II Plenary Session: 5:30 PM – 7:00 PM

This session includes:

 • Conference Summary
 • Discussion
 • Resolutions
 • Certificate Distribution
 • Group Photo

 

II International Conference on Physical Medicine and Rehabilitation, dedicated to the 85th anniversary of Tbilisi Balneological Resort

Send your completed registration form to the following email address: info@balneo.ge

 

 

Abstracts writing requirements

 1. Abstracts are sent in two languages – Georgian and English (please pay attention to the quality of the English text!);
 2. Page format – A4;
 3. The volume of abstracts – 400 words; for articles – 2-3 pages;
 4. 5 keywords;
 5. Page field on all sides – 2 cm;
 6. Font Georgian text – Sylfaen (size 11), English – Times New Roman (size 12);
 7. Interval – 1 (Single);
 8. Paragraph – 0.5 cm;
 9. Title (Bold, size – 14), omitting one space, author’s name, surname, name of higher education/ institution / level of study / academic degree, title (Bold, size 10,).

The deadline for submitting abstracts/reports is October 15. Please send your reports to the following email address: info@balneo.ge