თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტის 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის II სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია

„სამედიცინო რეაბილიტაციის როლი დაავადებათა კომპლექსურ მკურნალობაში – შესაძლებლობები და პერსპექტივები“

კონფერენციის პროგრამა

 

4 ნოემბერი 

10:00 სთ – რეგისტრაცია, ყავა/ჩაი

 პლენარული სხდომა – 10:30 -12:30

 1. მისალმებები
 2. „საქართველოში სარეაბილიტაციო მკურნალობის მოკლე ისტორიული ექსკურსი“ – მ. ტაბიძე, მედ. დოქტორი, რეაბილიტოლოგი, კურორტოლოგი
 3. თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი – მიღწევები და გამოწვევები – თ. ჩილინგარიშვილი, მედ. დოქტორი, ასოც. პროფ., რეაბილიტოლოგ- კურორტოლოგი.
 4. სარეაბილიტაციო მიმართულების სახელმწიფო სტრატეგია საქართველოში – ჯანდაცვის სამინისტრო, ფონდი „კურაციო“ (ი.ყამარაული, მ.ჯოხიძე, კ. ზოიძე)
 5. სარეაბილიტაციო მკუნალობის ორგანიზება თანამედროვე მსოფლიოში – ე. სანიკიძე, მედ. დოქტ, პროფ., თბკ სამედიცინო ხელ – ი
 6. „სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულება რეაბილიტაცია-აბილიტაციის სფეროში – მიღწევები და გამოწვევები“ – პარტნიორი უნივერსიტეტების წარმომადგენლები

12:30 -13:30 – საერთო ფოტო, საიუბილეო აქტივობა, ლანჩი

II სექციური მუშაობა  – 13:30-16:00 

სექციებად დაყოფა დარგობრივი მიმართულებების მიხედვით

 1.  სახელმწიფო პროგრამები და ფსიქო-სოციალური სერვისები სარეაბილიტაციო მკურნალობაში – მოხსენებები და ადგილზე მუშაობა – გამოცდილების გაზიარება – ე. ჯაფარიძის გუნდი, დასაწყისი – 14:00 (სავარჯიშო დარბაზი)
 2. რეაბილიტაცია საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაავადებების დროს – მოხსენებები და ლ. ავალიანის გუნდის მასტერკლასი, დასაწყისი – 13.30 (ჰოლი)
 3. რეაბილიტაცია შინაგან ორგანოთა დაავადებების დროს – მოხსენებები და გამოცდილების გაზიარება დასაწყისი -14:00 (სამასაჟე დარბაზი)

16:00-16:30 – ყავის შესვენება

II პლენარული სხდომა – 16:30 – 17:30

კონფერენციის შეჯამება, დისკუსია, რეზოლუცია,  დახურვა.

 

 

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის II საერთაშორისო კონფერენცია, მიძღვნილი თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტის 85-ე წლისთავისადმი

სარეგისტრაციო ფორმა შევსებული სახით გამოგზავნეთ მეილზე: info@balneo.ge

 

აბსტრაქტის/სტატიის  მოთხოვნები

 1. აბსტრაქტი/სტატია იგზავნება ორ ენაზე – ქართულად და ინგლისურად (გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ ინგლისური ტექსტის ხარისხს!);
 2. გვერდის ფორმატი – А4;
 3. აბსტრაქტი მოცულობა – 400 სიტყვა; სტატიის – 2-3 გვერდი;
 4. 5 საკვანძო სიტყვა;
 5. გვერდის ველი ყველა მხრიდან – 2 სმ;
 6. ფონტი ქართული ტექსტი – Sylfaen (ზომა 11), ინგლისური – Times New Roman (ზომა 12);
 7. ინტერვალი – 1 (Single); 
 8. აბზაცი – 0.5 სმ; 
 9. სათაური (Bold, ზომა – 14), ერთი ინტერვალის გამოტოვებით ავტორის სახელი, გვარი, უმაღლესი სასწავლებლის / დაწესებულების დასახელება / სწავლების საფეხური / სამეცნიერო ხარისხი, წოდება (Bold, ზომა 10,)

აბსტრაქტების/მოხსენებების გამოგზავნის ბოლო ვადა 2 ნოემბერი, 14:00 საათი. მოხსენებები გამოგზავნეთ შემდეგ მეილზე: info@balneo.ge

 

 

Anniversary conference dedicated to the 85th anniversary – November 4, 2023, Tbilisi Balneological Resort

 

The 2nd Scientific-Practical Conference, honoring the 85th anniversary of the resort

“The Role of Medical Rehabilitation in Comprehensive Disease Treatment: Opportunities and Perspectives.”

Conference program

 

November 4:

10:00 AM – Registration and Coffee/Tea

Plenary Session – 10:30 AM to 12:30 PM

 • Greetings
 • “A Short Historical Tour of Rehabilitation Treatment in Georgia” – M. Tabidze, MD, Rehabilitologist, Resort Specialist
 • “Tbilisi Balneological Resort – Achievements and Challenges” – T. Chilingarishvili, MD, Associate Professor, Rehabilitologist, Resort Specialist
 • “State Strategy of Rehabilitation Direction in Georgia” – Ministry of Health, “Curacio” Foundation (I. Kamarauli, M. Jokhidze, K. Zoidze)
 • “Organization of Rehabilitation Facilities in the Modern World” – E. Sanikidze, MD, Professor, TBK Medical
 • “Educational and Scientific-Research Direction in the Field of Rehabilitation-Habilitation – Achievements and Challenges” – Representatives of Partner Universities

12:30 PM to 1:30 PM – Common Photo, Anniversary Activity, and Lunch

Section II – 1:30 PM to 4:00 PM

 • Division into Sections According to Industry Directions
 • “State Programs and Psycho-Social Services in Rehabilitation Treatment – Reports and Field Work – Experience Sharing” – E. Japaridze’s Team (Start: 2:00 PM, Training Hall)
 • “Rehabilitation in Diseases of the Locomotor System – Reports and L. Avalian Choir Master Class” (Start: 1:30 PM, Holiday)
 • “Rehabilitation for Diseases of Internal Organs – Reports and Experience Sharing” (Start: 2:00 PM, Massage Hall)

4:00 PM to 4:30 PM – Coffee Break

Plenary Session II – 4:30 PM to 5:30 PM

Conference Summary, Discussion, Resolution, and Closing

 

II International Conference on Physical Medicine and Rehabilitation, dedicated to the 85th anniversary of Tbilisi Balneological Resort

Send your completed registration form to the following email address: info@balneo.ge

 

 

Abstracts writing requirements

 1. Abstracts are sent in two languages – Georgian and English (please pay attention to the quality of the English text!);
 2. Page format – A4;
 3. The volume of abstracts – 400 words; for articles – 2-3 pages;
 4. 5 keywords;
 5. Page field on all sides – 2 cm;
 6. Font Georgian text – Sylfaen (size 11), English – Times New Roman (size 12);
 7. Interval – 1 (Single);
 8. Paragraph – 0.5 cm;
 9. Title (Bold, size – 14), omitting one space, author’s name, surname, name of higher education/ institution / level of study / academic degree, title (Bold, size 10,).

The deadline for submitting abstracts/reports is november 2, 14:00 o’clock.. Please send your reports to the following email address: info@balneo.ge